Trạm Tấu huy động các nguồn lực cho giảm nghèo

 Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2022, huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm 6,5% hộ nghèo trở lên, từ 63,32% năm 2021 xuống còn 56,82% vào cuối năm.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra mô hình chăn nuôi dê núi ở xã Trạm Tấu

Những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện vùng cao Trạm Tấu đã góp phần làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là những hộ nghèo đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) cải thiện rõ rệt. Người dân đã được tiếp cận tốt hơn các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập gia đình tại địa phương. 

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giảm nghèo, những năm qua, xã Tà Xi Láng triển khai thực hiện tốt các chủ trương và chính sách của Nhà nước trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Xã phấn đấu giảm từ 82,13% năm 2021 xuống còn 76,12% vào cuối năm 2022, tương đương 26 hộ thoát nghèo. 

Ông Trang A Lồng - Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng cho biết: Việc giảm tỷ lệ hộ nghèo là chiến lược lâu dài của địa phương. Do vậy, xã tiếp tục rà soát nhu cầu hỗ trợ của người dân và tìm ra các giải pháp để người dân vươn lên thoát nghèo. 

Theo đó, xã khuyến khích nhân dân phát huy thế mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, cây lương thực có hạt, đưa ngô đồi thành hàng hóa; vận động các hộ nghèo không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Xã chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức trồng trọt, chăn nuôi, hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thoát nghèo hiệu quả. 

Là xã đầu tiên của huyện đạt nông thôn mới, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Hát Lừu đã có những chủ trương, cách làm phù hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cây, con giống có giá trị kinh tế cao vào canh tác, giúp người dân nâng cao thu nhập. 

Nhờ đó, đời sống người dân ngày được nâng lên. Xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,99% vào cuối năm 2022, tương đương với giảm 50 hộ. Ông Lò Văn Tiếp - Chủ tịch UBND xã Hát Lừu cho biết: Xã đã xây dựng kế hoạch chi tiết cũng như các phương án hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo và giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn, bản. Phân công cán bộ đến từng hộ gia đình rà soát tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người lao động trong độ tuổi, có sức khỏe đi làm việc tại các khu công nghiệp trong nước và đi xuất khẩu lao động để có nguồn thu nhập ổn định.

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2022, huyện Trạm Tấu phấn đấu giảm 6,5% hộ nghèo trở lên, từ 63,32% năm 2021 xuống còn 56,82% vào cuối năm, tương đương giảm 458 hộ nghèo. Một số xã có tỷ lệ giảm nghèo cao là Trạm Tấu giảm 12,77% trở lên; Xà Hồ, Bản Mù, Bản Công, Làng Nhì giảm từ 7% trở lên; các xã Tà Xi Láng, Phình Hồ, Túc Đán, Pá Lau, Pá Hu giảm trên 6%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện đã triển khai nhiều giải pháp, chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ chính sách của Nhà nước với hộ nghèo, hỗ trợ những người yếu thế cải thiện cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Hỗ trợ hộ nghèo theo hướng đa chiều, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ý chí tự lực, tự cường trong lao động, sản xuất. 

Cùng với đó, nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo; ưu tiên giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo… Huyện chủ trương phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đa dạng hoá nguồn lực để đầu tư, giúp các hộ nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. 

                                                                                                                                                                    Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

 

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập