Nội dung tìm kiếm:

1-35 of 48<  1  2  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU NGÀY/TRẠNG THÁI TẢI VỀ
125/QĐ-UBND 06/02/2024

Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Ban hành: 06/02/2024
Hiệu lực: 06/02/2028
Trạng thái: Hiệu lực
133/QĐ-UBND 20/02/2024

Quyết định Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND huyện Trạm Tấu trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

Ban hành: 20/02/2024
Hiệu lực: 20/02/2024
Trạng thái: Hết hiệu lực
131/QĐ-UBND 20/02/2024

Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND huyện Trạm Tấu trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

Ban hành: 20/02/2024
Hiệu lực: 20/02/2024
Trạng thái: Hết hiệu lực
132/QĐ-UBND 20/02/2024

Quyết định Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND huyện Trạm Tấu trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

Ban hành: 20/02/2024
Hiệu lực: 20/02/2024
Trạng thái: Hết hiệu lực
01./NQ-HĐND 15/02/2023

Nghị quyết v/v kiện toàn Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 15/02/2023
Hiệu lực: 15/02/2023
Trạng thái: Hiệu lực
83/QĐ-UBND 09/02/2023

Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ban hành: 09/02/2023
Hiệu lực: 09/02/2023
Trạng thái: Hiệu lực
62/QĐ-UBND 02/02/2023

Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện Trạm Tấu hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022

Ban hành: 02/02/2023
Hiệu lực: 02/02/2023
Trạng thái: Hiệu lực
51/QĐ-UBND 18/01/2023

Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND huyện Trạm Tấu hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần năm 2022

Ban hành: 18/01/2023
Hiệu lực: 18/01/2023
Trạng thái: Hiệu lực
11/2022/QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức biên chế của Văn phòng HĐND và UBND huyện Trạm Tấu

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1./2022/NQ-HĐND 16/12/2022

Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 16/12/2022
Hiệu lực: 16/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
19/NQ-HĐND 16/12/2022

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Ban hành: 16/12/2022
Hiệu lực: 16/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
20/NQ-HĐND 16/12/2022

Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2023

Ban hành: 16/12/2022
Hiệu lực: 16/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
21/NQ-HĐND 16/12/2022

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 - Nguồn vốn ngân sách huyện

Ban hành: 16/12/2022
Hiệu lực: 16/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
22/NQ-HĐND 16/12/2022

Nghị quyết về chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện Trạm Tấu năm 2023

Ban hành: 16/12/2022
Hiệu lực: 16/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1772./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (Hạt Kiểm lâm)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1770./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Hảng A Tếnh)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1767./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Giàng A Sáu)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1766./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Giàng A Măng)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1765./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Cứ A Cho)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1775./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Lường Văn Muôn)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1773./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Hờ A Su)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1771./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (bà Hảng Thị Già)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1769./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Hảng A Khua)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1768./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu (Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) - đợt 8 - (ông Giàng A Sử)

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
10/2022//QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trạm Tấu

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1735../QĐ-UBND 27/12/2022

Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Ban hành: 27/12/2022
Hiệu lực: 27/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1763./QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới thôn Km14+17 của xã Trạm Tấu năm 2022

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1785./QĐ-UBND 26/12/2022

Quyết định v/v thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (ông Nguyễn Quang Tuấn - bà Bùi Thị Trang)

Ban hành: 26/12/2022
Hiệu lực: 26/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1759./QĐ-UBND 22/12/2022

Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022 trên địa bàn huyện Trạm Tấu

Ban hành: 22/12/2022
Hiệu lực: 22/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
9/2022/QĐ-UBND 23/12/2022

Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trạm Tấu

Ban hành: 23/12/2022
Hiệu lực: 23/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1655./QĐ-UBND 09/12/2022

Quyết định v/v kiện toàn Hội đồng đánh giá sản phẩm và Tổ thư ký Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 09/12/2022
Hiệu lực: 09/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
1662/QĐ-UBND 13/12/2022

Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Trạm Tấu

Ban hành: 13/12/2022
Hiệu lực: 13/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
8/2022/QĐ-UBND 08/12/2022

Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Trạm Tấu

Ban hành: 09/12/2022
Hiệu lực: 09/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
07/2022/QĐ-UBND 01/12/2022

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Trạm Tấu

Ban hành: 01/12/2022
Hiệu lực: 01/12/2022
Trạng thái: Hiệu lực
6/2022/QĐ-UBND 25/11/2022

Quyết định v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trạm Tấu

Ban hành: 25/11/2022
Hiệu lực: 25/11/2022
Trạng thái: Hiệu lực

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập