Nội dung tìm kiếm:

46-60 of 495<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 6/CD-UBND 04/03/2024 Công điện v/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng UBND huyện Xem
 19/NQ-HĐND 14/11/2023 Nghị quyết v/v thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu Nghị Quyết HĐND huyện Đất đai Xem
 125/QĐ-UBND 06/02/2024 Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Quyết định UBND huyện Cải cách hành chính Xem
 62/KH-UBND 22/02/2024 Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 205/UBND-PNV 22/02/2024 Công văn v/v phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Đảng bộ huyện (29/9/1964-29/9/2024); 60 năm thành lập huyện Trạm Tấu (05/10/1964-05/10/2024) Công văn UBND huyện Xem
 55/KH-UBND 20/02/2024 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 48/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 156-KH/HU ngày 16/12/2023 của Huyện ủy Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 54/KH-UBND 15/02/2024 Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2024-2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 51/KH-UBND 07/02/2024 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 52/KH-UBND 07/02/2024 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 2/TB-UBND 02/01/2024 Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 và danh mục công trình đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Trạm Tấu Thông báo UBND huyện Xem
 47/KH-UBND 01/02/2024 Kế hoạch phát triển hạ tầng số huyện Trạm Tấu đến năm 2025 Kế hoạch UBND huyện Xem
 46/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch thực hiện quản lý Nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 45/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 44/KH-UBND 31/01/2024 Kế hoạch phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập