Nội dung tìm kiếm:

46-60 of 273<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 14/TB-UBND 03/04/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Xem
 10./KL-UBND 31/03/2023 Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng về công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 và tháng 01 năm 2023 Kết luận thanh tra UBND huyện Xem
 86/KH-UBND 03/04/2023 Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 84/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 82/KH-UBND 28/03/2023 Kế hoạch điều hành chi tiết thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo bền vững năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 247/QĐ-UBND 24/03/2023 Quyết định v/v kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định 178/2004/NĐ-CP và Thông tư số 05/2006/TT-BLĐTBXH Quyết định UBND huyện Xem
 10/CT-UBND 24/03/2023 Chỉ thị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 Chỉ thị UBND huyện Xem
 91/BC-UBND 21/03/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và của HĐND tỉnh về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Báo cáo UBND huyện Xem
 78/KH-UBND Kế hoạch triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 73/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân số huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 68/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 76/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 219/QĐ-UBND 14/03/2023 Quyết định v/v phê duyệt kịch bản tăng trưởng kinh tế huyện Trạm Tấu năm 2023 Quyết định UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Xem
 82/BC-UBND 15/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023 của UNND huyện Trạm Tấu Báo cáo UBND huyện Xem
 65/KH-UBND 13/03/2023 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập