Nội dung tìm kiếm:

181-195 of 375<  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 38/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhà nước về thể dục thể thao năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Giáo dục và đào tạo Chủ tịch UBND huyện Xem
 39/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Trạm Tấu, giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 27/KH-HĐPH 15/02/2023 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện An ninh trật tự, ATGT Chủ tịch UBND huyện Xem
 36/KH-UBND 15/02/2023 Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn Chuyển đổi số hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 1/NQ-TT.HĐND 15/02/2023 Nghị quyết v/v kiện toàn Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện Trạm Tấu khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nghị Quyết HĐND huyện Tổ chức - Nội vụ Bí thư Huyện ủy Xem
 35/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 34/KH-UBND 14/02/2023 Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện An ninh trật tự, ATGT Chủ tịch UBND huyện Xem
 33/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 29/KH-UBND 10/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới Kế hoạch UBND huyện Phòng chống thiên tai - TKCN Chủ tịch UBND huyện Xem
 85/QĐ-UBND 10/02/2023 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc, Tổ liên ngành giúp việc Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện An ninh trật tự, ATGT Chủ tịch UBND huyện Xem
 31/KH-UBND 08/02/2023 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 83/QĐ-UBND 09/02/2023 Quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 Quyết định UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 2/TB-UBND 13/01/2023 Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và danh mục công trình hủy bỏ ra khỏi Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Trạm Tấu Thông báo UBND huyện Đất đai Chủ tịch UBND huyện Xem
 83/UBND-PNV 01/02/2023 Công văn v/v phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 Công văn UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 1742/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định v/v giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Quyết định UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập