Nội dung tìm kiếm:

1-15 of 475<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 131/KH-UBND 16/04/2024 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2024) Kế hoạch UBND huyện Xem
 490/UBND-CAH 15/04/2024 Công văn v/v nâng cao công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Công văn UBND huyện Xem
 129/KH-UBND 14/04/2024 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện 03 Chương trình MTQG trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 124/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 123/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 97/KH-BCĐ 21/03/2024 Kế hoạch tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 110/KH-UBND 02/04/2024 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 55/CV-TNMT 04/04/2024 V/v phối hợp tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các nội dung Luật Đất đai năm 2024 Công văn Xem
 376/UBND-KTHT 28/03/2024 Công văn v/v phối hợp tuyên truyền an toàn về điện trong mùa mưa bão năm 2024 Công văn UBND huyện Xem
 111/KH-UBND 02/04/2024 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 106/KH-UBND 29/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 114/BC-UBND 04/04/2024 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 -2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu; tham gia ý kiến vào dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) Báo cáo UBND huyện Xem
 399/UBND-VP 01/04/2024 Công văn v/v đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ năm 2024 Công văn UBND huyện Cải cách hành chính Xem
 396/UBND-VP 01/04/2024 Công văn v/v xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 Công văn UBND huyện Xem
 9/CT-UBND 28/03/2024 Chỉ thị v/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Chỉ thị UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập