Nội dung tìm kiếm:

61-75 of 475<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 17/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 18/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát TTHC năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 20/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 19/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 32/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định v/v ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Quyết định UBND huyện Xem
 31/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do UBND huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trạm Tấu ban hành UBND huyện Xem
 1/TB-HĐND 04/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện chuyên trách năm 2024 Thông báo HĐND huyện Xem
 2/KH-HĐND 05/01/2024 Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2024 Kế hoạch HĐND huyện Xem
 1/KH-UBND 02/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 17/11/2023 của Huyện ủy về thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Tỉnh ủy về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 3/KH-BCĐ 02/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 3/KH-UBND 04/01/2024 Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 209/KH-UBND 29/12/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 4/KH-UBND 04/01/2024 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1/TB-UBND 01/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu Thông báo UBND huyện Xem
 1755/QĐ-UBND 17/12/2023 Quyết định v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Quyết định UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập