Nội dung tìm kiếm:

106-120 of 475<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 1499/UBND-VHTT 30/11/2023 Công văn v/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Công văn UBND huyện Xem
 217/CV-BCĐ 04/12/2023 Công văn v/v đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số (DTI) huyện Trạm Tấu năm 2023 và các năm tiếp theo Công văn UBND huyện Xem
 193/KH-UBND 01/12/2023 Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm na toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 138/TB-UBND 05/12/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Thông báo UBND huyện Xem
 1640/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 1479/UBND-VP 28/11/2023 Công văn v/v tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Công văn UBND huyện Xem
 191/KH-UBND 28/11/2023 Kế hoạch triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 1640/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 2/2023/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 476/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 Quyết định UBND huyện Xem
 1477/UBND-VP 28/11/2023 Công văn v/v tiếp tục thực hiện công tác cải cách TTHC tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ Công văn UBND huyện Xem
 212/KH-BCĐ 20/11/2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QLBVR-PCCCR niên vụ 2022-2023, triển khai nhiệm vụ niên vụ 2023-2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 189/KH-UBND 20/11/2023 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026) trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 48/CT-UBND 22/11/2023 Chỉ thị v/v tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng niên vụ 2023-2024 Chỉ thị UBND huyện Xem
 434/BC-UBND 15/11/2023 Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Báo cáo UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập