Nội dung tìm kiếm:

121-135 of 495<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 174/KH-UBND 05/12/2023 Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022-2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1703/QĐ-UBND 05/12/2023 Quyết định v/v hủy bỏ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Quyết định UBND huyện Xem
 139/TB-UBND 01/12/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện Quyết định UBND huyện Xem
 1386/QĐ-UBND 02/10/2023 Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định UBND huyện Xem
 1498/UBND-VHTT 30/11/2023 Công văn v/v rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến du lịch chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định Công văn UBND huyện Xem
 1499/UBND-VHTT 30/11/2023 Công văn v/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Công văn UBND huyện Xem
 217/CV-BCĐ 04/12/2023 Công văn v/v đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số (DTI) huyện Trạm Tấu năm 2023 và các năm tiếp theo Công văn UBND huyện Xem
 193/KH-UBND 01/12/2023 Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm na toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 138/TB-UBND 05/12/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Thông báo UBND huyện Xem
 1640/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 1479/UBND-VP 28/11/2023 Công văn v/v tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số Công văn UBND huyện Xem
 191/KH-UBND 28/11/2023 Kế hoạch triển khai các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 1640/QĐ-UBND 24/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 2/2023/QĐ-UBND 29/11/2023 Quyết định Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 476/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015 Quyết định UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập