Nội dung tìm kiếm:

76-90 of 495<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 26/KH-UBND 17/01/2024 Kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 28/KH-UBND 18/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 36/HD/HU 15/01/2024 Hướng dẫn Huyện ủy Xem
 37/HD/HU 16/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 Hướng dẫn Huyện ủy Xem
 204/KH-UBND 19/12/2023 Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, công chức cấp xã thuộc UBND huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 17/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 18/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát TTHC năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 20/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch kiểm soát xung đột lợi ích trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 19/KH-UBND 12/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 32/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định v/v ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Quyết định UBND huyện Xem
 31/QĐ-UBND 12/01/2024 Quyết định bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch Covid-19 do UBND huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Trạm Tấu ban hành UBND huyện Xem
 1/TB-HĐND 04/01/2024 Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND huyện chuyên trách năm 2024 Thông báo HĐND huyện Xem
 2/KH-HĐND 05/01/2024 Kế hoạch công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2024 Kế hoạch HĐND huyện Xem
 1/KH-UBND 02/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 17/11/2023 của Huyện ủy về thực hiện Đề án số 17-ĐA/TU ngày 24/8/2023 của Tỉnh ủy về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép ở vùng đồng bào DTTS và MN tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 3/KH-BCĐ 02/01/2024 Kế hoạch thực hiện công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập