Nội dung tìm kiếm:

241-255 of 447<  ...  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 203/UBND-PVH 02/03/2023 Công văn v/v thông tin, tuyên truyền, quảng bá về ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S) Công văn UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 204/UBND-PVH 02/03/2023 Công văn v/v tuyên truyền Nghị định số 104/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công Công văn UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 51/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 177/QĐ-UBND 02/03/2023 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Nông nghiệp Chủ tịch UBND huyện Xem
 33/KH-TCT 28/02/2023 Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực hiện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 10/TB-UBND 27/02/2023 Thông báo hoạt động của phóng viên thường trú; hướng dẫn công tác phát ngôn Kế hoạch UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 56/KH-UBND 27/02/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Kế hoạch UBND huyện Nông nghiệp Chủ tịch UBND huyện Xem
 55/KH-UBND 28/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Nông nghiệp Chủ tịch UBND huyện Xem
 43/BC-UBND 23/02/2023 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP, nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 Báo cáo UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 44/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tối thứ 7 hàng tuần gắn với phát triển du lịch huyện Kế hoạch UBND huyện Kinh tế Chủ tịch UBND huyện Xem
 42/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn huyện Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 41/KH-UBND 20/02/2023 Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số Chi phí tuân thủ pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 38/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu nhà nước về thể dục thể thao năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Giáo dục và đào tạo Chủ tịch UBND huyện Xem
 39/KH-UBND 17/02/2023 Kế hoạch tuyên truyền Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn huyện Trạm Tấu, giai đoạn 2021-2025 Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 27/KH-HĐPH 15/02/2023 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện An ninh trật tự, ATGT Chủ tịch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập