Nội dung tìm kiếm:

196-210 of 375<  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 24/KH-UBND 06/02/2023 Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá nhi đồng huyện Trạm Tấu và tham dự giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Xem
 39/QĐ-UBND 18/01/2023 Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 63/QĐ-UBND 02/02/2023 Quyết định v/v giao chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Trạm Tấu năm 2023 Quyết định UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 31/QĐ-UBND 16/01/2023 Quyết định v/v công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022 Quyết định UBND huyện Chính trị Chủ tịch UBND huyện Xem
 18/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 19/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 17/KH-UBND 27/01/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Kế hoạch UBND huyện Đất đai Chủ tịch UBND huyện Xem
 16/KH-BQTGT 02/02/2023 Kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Xem
 21/KH-UBND 01/02/2023 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Y tế Chủ tịch UBND huyện Xem
 20/KH-UBND 01/02/2023 Kế hoạch đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp huyện Trạm Tấu, năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Đất đai Chủ tịch UBND huyện Xem
 9/KH-BBT 30/01/2023 Kế hoạch hoạt động Trang Thông tin điện tử huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 1737/QĐ-UBND 16/12/2022 Quyết định v/v ban hành Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Xem
 18/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 14/KH-UBND 18/01/2023 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 1740/UBND-VP 31/12/2022 Công văn v/v quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 Công văn UBND huyện An ninh trật tự, ATGT Chủ tịch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập