Nội dung tìm kiếm:

61-75 of 447<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 21/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Chỉ thị HĐND huyện Xem
 20/NQ-HĐND 17/12/2023 Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu Nghị Quyết HĐND huyện Xem
 60/CT-UBND 28/12/2023 Chỉ thị v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Chỉ thị UBND huyện Xem
 1876/QĐ-UBND 25/12/2023 Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Trạm Tấu năm 2023 Quyết định UBND huyện Xem
 1890/QĐ-UB 26/12/2023 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Quyết định UBND huyện Xem
 519/BC-UBND 15/12/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Báo cáo UBND huyện Xem
 493/BC-UBND 05/12/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn huyện Trạm Tấu Báo cáo UBND huyện Xem
 514/BC-UBND 14/12/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Báo cáo UBND huyện Xem
 199./KH-UBND 15/12/2023 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Gầu Tào (Tsang Hâur Tox) dân tộc Mông huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 56/CĐ-UBND 14/12/2023 Công điện V/v phòng chống, rét đậm, rét hại UBND huyện Xem
 198/KH-UBND 08/12/2023 Kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác với Viettel Yên Bái Kế hoạch UBND huyện Xem
 196/KH-UBND 08/12/2023 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 174/KH-UBND 05/12/2023 Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022-2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1703/QĐ-UBND 05/12/2023 Quyết định v/v hủy bỏ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Quyết định UBND huyện Xem
 139/TB-UBND 01/12/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện Quyết định UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập