Nội dung tìm kiếm:

256-270 of 475<  ...  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 78/KH-UBND Kế hoạch triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 73/KH-UBND 20/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác dân số huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 68/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 76/KH-UBND 23/03/2023 Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 219/QĐ-UBND 14/03/2023 Quyết định v/v phê duyệt kịch bản tăng trưởng kinh tế huyện Trạm Tấu năm 2023 Quyết định UBND huyện Chủ tịch UBND huyện Xem
 82/BC-UBND 15/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2023 của UNND huyện Trạm Tấu Báo cáo UBND huyện Xem
 65/KH-UBND 13/03/2023 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 66/KH-UBND 13/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Xem
 70/KH-UBND 16/03/2023 Kế hoạch thực hiện công tác quản lý hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 69/KH-UBND 16/03/2023 Kế hoạch triển khai tuyên truyền về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Y tế Xem
 198/KH-UBND 31/12/2022 Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 13/TB-UBND 06/03/2023 Thông báo nội dung tham khảo ôn tập thi tuyển vòng 1 (vòng thi trắc nghiệm) kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 Thông báo UBND huyện Tổ chức - Nội vụ Chủ tịch UBND huyện Xem
 197/UBND-TNMT 02/03/2023 Công văn v/v đôn đốc việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Công văn UBND huyện Đất đai Chủ tịch UBND huyện Xem
 203/UBND-PVH 02/03/2023 Công văn v/v thông tin, tuyên truyền, quảng bá về ứng dụng công dân số Yên Bái (YenBai-S) Công văn UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem
 204/UBND-PVH 02/03/2023 Công văn v/v tuyên truyền Nghị định số 104/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công Công văn UBND huyện Cải cách hành chính Chủ tịch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập