Nội dung tìm kiếm:

31-45 of 495<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 106/KH-UBND 29/03/2024 Kế hoạch chuyển đổi số huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 114/BC-UBND 04/04/2024 Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy di sản văn hóa giai đoạn 2010 -2023 trên địa bàn huyện Trạm Tấu; tham gia ý kiến vào dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) Báo cáo UBND huyện Xem
 399/UBND-VP 01/04/2024 Công văn v/v đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Chính phủ năm 2024 Công văn UBND huyện Cải cách hành chính Xem
 396/UBND-VP 01/04/2024 Công văn v/v xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 Công văn UBND huyện Xem
 9/CT-UBND 28/03/2024 Chỉ thị v/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn huyện Trạm Tấu Chỉ thị UBND huyện Xem
 94/BC-UBND 25/03/2024 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I; phương hướng nhiệm vụ tháng 4 và Quý II năm 2024 Báo cáo UBND huyện Xem
 343/CV-UBND 20/03/2024 Công văn về việc phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy chuyển dịch 4G và chuyển đổi số toàn diện xã, thị trấn phục vụ Chuyển đổi số tại huyện Trạm Tấu Công văn UBND huyện Xem
 88/KH-UBND 20/03/2024 Kế hoạch công tác thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 345/CV-HĐPH 20/03/2024 Công văn v/v truyền thông về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Công văn UBND huyện Xem
 1/CTR-UBND 20/03/2024 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu năm 2024 UBND huyện Xem
 92/KH-UBND 21/03/2024 Kế hoạch truyền thông về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 96/KH-UBND 21/03/2024 Kế hoạch triển khai thi hành, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tập huấn các nội dung Luật Đất đai năm 2024, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Kế hoạch UBND huyện Xem
 20/TB-UBND 19/03/2024 Thông báo kết luận của đồng chí Khang A Chua- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 Thông báo UBND huyện Xem
 19/TB-UBND 19/03/2024 Thông báo kết luận của đồng chí Vũ Lê Chung Anh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác du lịch năm 2023 và sơ kết 01 năm thực hiện Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030; triển khai nhiệm vụ năm 2024 Thông báo UBND huyện Xem
 56/KH-UBND 20/03/2024 Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia huyện Trạm Tấu Kế hoạch UBND huyện Cải cách hành chính Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập