Nội dung tìm kiếm:

61-75 of 85<  1  2  3  4  5  6  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 70/KH-BCĐ 24/03/2022 Kế hoạch thực hiện một số chính sách về công tác Dân số - KHHGĐ tại 10 xã, thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2022 Xem
 69/BCĐ-TTYT 24/03/2022 Công văn v/v tăng cường quản lý chất thải đối với trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà UBND huyện Xem
 66/BCĐ-PYT 22/03/2022 Công văn v/v quyết liệt triển khai phần mềm trong phòng chống dịch Covid-19 Xem
 65/KH-BCĐ 22/03/2022 Kế hoạch triển khai các hoạt động về Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2022 UBND huyện Xem
 42/KH-UBND 22/03/2022 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Xem
 64/KH-BCĐ 21/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2022 Kế hoạch UBND huyện Xem
 63/BCĐ-PYT 21/03/2022 Công văn v/v điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Công văn UBND huyện Xem
 229./QĐ-UBND 16/03/2022 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã huyện Trạm Tấu năm 2022 UBND huyện Xem
 228/QĐ-UBND 16/03/2022 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2022 Quyết định UBND huyện Xem
 58/BCĐ-PYT 15/03/2022 Công văn v/v triển khai phần mềm chăm sóc sức khỏe F0, tiếp tục đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Công văn UBND huyện Xem
 8/CĐ-UBND 16/03/2022 Công điện v/v đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện UBND huyện Xem
 60/TB-TCD 16/02/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Tiếp công dân huyện Thông báo UBND huyện P. Chánh Văn phòng CU&CQ Xem
 123/QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định v/v kiện toàn Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 UBND huyện Xem
 1/2022/QĐ-UBND 08/03/2022 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Trạm Tấu UBND huyện Xem
 178/QĐ-UBND 08/03/2022 Quyết định v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 trên địa bàn huyện Trạm Tấu UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập