ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

UBND xã Bản Mù

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Giàng A Chang

Chủ tịch

0337.203.238

2

Mùa A Dờ

Phó Chủ tịch

0352.689.531

3

Mùa A Thái

Phó Chủ tịch

0388.536.663

UBND xã Bản Công

1

Giàng A Chư

Chủ tịch

0394.086.569

2

Hảng A Hành

Phó Chủ tịch

0814.104.151

UBND xã Xà Hồ

1

Giàng A Sáy

Chủ tịch

0913.152.918

2

Trớ A Sinh

Phó Chủ tịch

0363.867.539

UBND xã Hát Lừu

1

Lò Văn Tiếp

Chủ tịch

0399.000.232

2

Lò Văn Tụ

Phó Chủ tịch

0833.476.919

UBND Thị trấn Trạm Tấu

1

Hoàng Thị Thu Bắc

Chủ tịch

0976.386.204

2

Hoàng Đình Hảo

Phó Chủ tịch

0943.561.776

UBND xã Trạm Tấu

1

Tráng A Hồ

Chủ tịch

0387.425.866

2

Mùa A Lồng

Phó Chủ tịch

0389.821.686

UBND xã Pá Hu

1

Mùa A Sùng

Chủ tịch

0963.014.937

2

Hà Chánh Thảo

Phó Chủ tịch

0976.569.861

UBND xã Pá Lau

1

Hờ A Vàng

Chủ tịch

0389.578.243

2

Hảng A Su

Phó Chủ tịch

0942.954.929

UBND xã Túc Đán

1

Vàng A Giàng

Chủ tịch

0382.878.916

2

Vàng Nỏ Dia

Phó Chủ tịch

0386.863.724

UBND xã Phình Hồ

1

Sùng A Rua

Chủ tịch

0978.514.124

2

Giàng A Du

Phó Chủ tịch

0373.301.170

UBND xã Làng Nhì

1

Hờ A Khay

Chủ tịch

0969.358.024

2

Trang A Xay

Phó Chủ tịch

0384.205.145

UBND xã Tà Xi Láng

1

Trang A Châu

Chủ tịch

0355.573.235

2

Thào A Tông

Phó Chủ tịch

0982.934.496

 

Các xã khác:

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập