CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

 VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đỗ Chí Công

Chánh Văn phòng

0369.198.540

2

Sùng Thị Thắm

Phó Chánh Văn phòng

0364.709.636

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Dương Phương Thảo

Trưởng phòng

0973.240.693

2

Mùa A Đế

Phó Trưởng phòng

0975.535.594

PHÒNG DÂN TỘC

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

 Mùa A Páo

Trưởng phòng

 

2

Hảng A Thào

Phó Trưởng phòng

0368.128.879

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Vũ Xuân Đặng

Trưởng phòng

0917.330.893

2

Lại Quyết Chiến

Phó Chánh Văn phòng

0915.236.008

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng

0979.803.67

2

Đặng Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng

0817.479.888

THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Quyền Đình Hiếu

Chánh Thanh tra

0975.495.181

2

Phạm Duy Cường

Phó Chánh Thanh tra

0849.750.000

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Đặng Hùng

Trưởng phòng

0912.725.874

2

Giàng A Chú

Phó Trưởng phòng

0916.991.532

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Bùi Hồng Anh

Trưởng phòng

0983.396.325

2

Lưu Anh Quang

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Thào Hoàng Long

Trưởng phòng

0945.333.680

2

Sùng A Ư

Phó Trưởng phòng

0917.330.638

3

Nguyễn Trí Kiên

Phó Trưởng phòng

0914.706.737

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

 Nguyễn Thị Hà

Trưởng phòng

0983.226.358

0843.209.595 

2

Bùi Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng

0919.676.274

3

Bùi Thị Trang

Phó Trưởng phòng

0362.321.138

PHÒNG NỘI VỤ

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Triệu Thị Duyên

Trưởng phòng

0943.202.978

2

Bùi Huy Bắc

Phó Trưởng phòng

 

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

1

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng

0988.222.535

2

Phan Trung Kiên

Phó Trưởng phòng

0977.839.118

3

Lại Trọng Nghĩa

Phó Trưởng phòng

0975.349.213

 

 

 

Phòng, ban khác:

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập