HĐND huyện Trạm Tấu đổi mới hoạt động giám sát

Thời gian qua,hoạt động giám sát (HĐGS) của Thường trực, các ban HĐND, các tổ đại biểu của HĐND huyện Trạm Tấu tiếp tục được đổi mới theo hướng giám sát thực địa, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện Trạm Tấu giám sát phát triển sản xuất nông nghiệp tại xã Hát Lừu.

Thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện Trạm Tấu về Chương trình giám sát năm 2022, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức 2 cuộc giám sát về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND, ngày 15/12/2021 của HĐND huyện và nội dung giám sát chuyên đề tình hình thực hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã trên địa bàn huyện; Dự thảo Kế hoạch giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Trạm Tấu năm 2022... 

Đồng chí Vũ Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết: hàng năm, chương trình, kế hoạch giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các ban, tổ đại biểu HĐND là khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cuộc giám sát thường xuyên, chuyên đề được thực hiện đảm bảo đúng nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra. 

Quan tâm thực hiện lồng ghép giám sát theo nghị quyết của HĐND với giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát, nhất là thực hiện giám sát thường xuyên tại các xã, thị trấn để nắm bắt tiến độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển KTXH, quốc phòng - an ninh đề ra.

Để HĐGS không ngừng được đổi mới, Thường trực HĐND huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp trong HĐGS đối với các ban, tổ đại biểu HĐND huyện. Đặc biệt, trong giám sát, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu đã thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, nên chất lượng, hiệu quả HĐGS ngày càng được nâng cao theo hướng giám sát thực địa, lắng nghe ý kiến của nhân dân và đối tượng thụ hưởng chính sách... 

Ông Vàng A Su  - cử tri ở xã Bản Mù cho biết: "Qua theo dõi các kỳ họp, chúng tôi thấy các ý kiến của cử tri kiến nghị, phản ánh qua các buổi tiếp xúc, các buổi giám sát của các vị đại biểu HĐND huyện đã được phản ánh kịp thời lên các cơ quan chức năng có liên quan và được giải quyết thỏa đáng”. 

Điểm nổi bật trong HĐGS của HĐND huyện là không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, tổ chức giám sát sâu, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực KTXH; chú trọng đổi mới phương thức giám sát theo hướng trực tiếp nghe ý kiến và đối thoại với nhân dân. 

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐND huyện đã tổ chức được nhiều cuộc giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022 và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thường trực, các ban HĐND cấp xã đã tổ chức được nhiều cuộc giám sát thường xuyên và chuyên đề tập trung vào các lĩnh vực, nội dung như: việc thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp; các chính sách an sinh xã hội; kết quả thực hiện và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay chính sách tín dụng ưu đãi cho đồng bào dân tộc thiểu số... 

Qua HĐGS, Thường trực, các ban HĐND huyện nhận thấy, việc triển khai thực hiện các quy định, chính sách của Trung ương, của tỉnh trên địa bàn huyện được UBND huyện, các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời và chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp kịp thời, đảm bảo phù hợp thực tiễn, giúp các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý, điều hành của chính quyền trong phát triển KTXH.

Theo Báo Yên Bái

Các tin khác:

1-5 of 95<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập