Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Huyện Trạm Tấu: Phát động phong trào Thi đua yêu nước năm 2020

07/02/2020 03:04:30 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/01/2020, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đã ban hành Văn bản số 45/PĐTĐ-UBND gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức Hội, các xã, thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện về việc phát động Phong trào Thi đua yêu nước năm 2020. Nội dung văn bản như sau:

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Ảnh: Lộc Chầm - Kim Thoa)

Năm 2020, là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XV, trong năm qua nền kinh tế của huyện còn nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường đã ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà. Với quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, huy động mọi nguồn lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân trong huyện. Phát huy kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề: “Cán bộ và nhân dân huyện Trạm Tấu đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong học tập, lao động, sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020”.

I. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, người người thi đua, ngành ngành thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 mà trọng tâm là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Văn hóa xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 10, cụ thể là:

(1) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (Giá SS 2010): 337 tỷ đồng.

(2) Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (Giá SS 2010): 360 tỷ đồng.

(3) Giá trị sản xuất xây dựng (Giá SS 2010): 180 tỷ đồng.

(4) Tổng sản lượng lương thực có hạt: 23.806 tấn. Trong đó sản lượng thóc 14.689 tấn; sản lượng ngô 9.117 tấn.

(5) Sản lượng chè búp tươi: 850 tấn.

(6) Tổng đàn gia súc chính: 35.803 con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng: 295 tấn.

(7) Lũy kế số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 01 xã.

(8) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 186 tỷ đồng.

(9) Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 59,5 tỷ đồng.

(10) Tổng  vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn: 150 tỷ đồng.

(11) Số doanh nghiệp thành lập mới: 05; số hợp tác xã được thành lập mới: 03; số tổ hợp tác thành lập mới: 80.

(12) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 53,5%; tạo việc làm mới: 550 lao động.

(13) Số lượng lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp: 250 lao động.

(14) Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với năm trước: > 6,5%.

(15) Số lượt khách du lịch đến huyện: 30.000 lượt khách; doanh thu từ du lịch: 18 tỷ đồng.

(16) Duy trì và nâng cao chất lượng PCGD:

- Tổng số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia: 06 trường.

- Phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Mức độ 1: 12/12 xã, thị trấn; mức độ 2: 12/12 xã, thị trấn; mức độ 3: 02/12 xã, thị trấn.

(17) Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại Vắc xin: 97,3%.

(18) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 15%o.

(19) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 99,4%.

(20) Tổng số xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế: 08 xã.

(21) Tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh truyền hình: 94%.

(22) Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa: 52%; tỷ lệ thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa: 43,8%; tỷ lệ cơ quan đạt chuẩn văn hóa: 75%.

(23) Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý: 85%.

(24) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%.        

(25) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh: 47%.       

(26) Trồng rừng mới (trong đó: 200 ha cây Sơn tra): 240 ha; tỷ lệ che phủ rừng: 62%.

2. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Chỉ thị số 34-­CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số nội dung quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm cập nhật, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để thi đua thật sự là động lực cho sự phát triển toàn diện.

3. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và gắn với công tác cải cách hành chính, chế độ công vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào thi đua yêu nước nhằm thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2020 về phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng theo Kế hoạch số 106-KH/HU, ngày 03/01/2020 của Huyện uỷ Trạm Tấu thực hiện Chương trình hành động số 190-CTr/TƯ, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái; Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 12/7/2019 của Huyện ủy Trạm Tấu và Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 07/10/2019 của UBND huyện về phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ giáo dục, đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, pháp lý, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Chủ động phòng chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua: Trạm Tấu chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua Quyết thắng”, nắm chắc tình hình An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

4. Tăng cường quản lý thu ngân sách, đáp ứng về nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tránh thất thu ngân sách nhà nước. Thực hiện kiểm soát tốt chi ngân sách theo dự toán được giao, đồng thời tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế việc bổ sung chi ngân sách ngoài dự toán. Tăng cường kiểm soát việc sử dụng ngân sách nhà nước của các đơn vị, địa phương.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Tổ chức xét khen thưởng kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa. Chú trọng khen thưởng người lao động và tập thể nhỏ, đặc biệt là tăng cường công tác phát hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất đặc biệt xuất sắc, những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở những nơi vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.

6. Từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị mình, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, nhằm vào nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến s các lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thi đua gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch được HĐND huyện Khóa XVII, kỳ họp thứ 10 thông qua. UBND huyện tổ chức phát động các đợt thi đua như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2020 chủ đề “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Yên Bái(11/4/1900-11/4/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020); kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); kỷ niệm 72 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái quốc - ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2020), 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (30/6/1945-30/6/2020); phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

- Đợt 2: Từ ngày 01/7/2020 đến tháng 12/2020, chủ đề “Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020); 75 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam(19/8/1945-19/8/2020) và kỷ niệm 56 năm ngày thành lập huyện Trạm Tấu (05/10/1964-05/10/2020); phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2020.

2. Căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị chung của huyện và từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động phong trào thi đua theo từng chủ đề với những nội dung thiết thực hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2020.

3. Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn các phong trào thi đua, trên cơ sở đó làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, sáng kiến, các gương điển hình tiên tiến và nhân tố mới để học tập, nhân rộng, tạo sức lan toả thành các phong trào sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến s lực lượng vũ trang, công nhân lao động và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

4. Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện) có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, các cấp, các ngành động viên mọi tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020./.

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h