Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Phát động thi đua Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

05/06/2018 03:15:45 Xem cỡ chữ Google
Với chủ đề “Cán bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018”. Với những phong trào thi đua cụ thể, huyện Trạm Tấu phát động thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) từ nay đến hết ngày 30/9/2018.

Nội dung phát động thi đua là:

Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVTII, Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, người người thi đua, ngành ngành thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện khóa XVII, kỳ họp thứ 5 đã đề ra.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành, các địa phương của huyện triển khai, đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020”, phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một xã đạt tiêu chí nông thôn mới khi kết thúc phong trào; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Thi đua Quyết thắng”, nắm chắc tình hình An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng. Hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển ”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ kế hoạch được giao chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị mình, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2018) nhằm vào nhiệm vụ trọng tâm, những việc khó khăn, bức xúc cần giải quyết; đồng thời vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội./

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h