Tổ chức bộ máy

17/02/2017 03:02:48 Xem cỡ chữ

HUYỆN ỦY TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 0216.3876.122

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Giàng A Thào 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

02163.876.123

 2

Trịnh Văn Xuê

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy 

 0915.512.160

3

Vũ Lê Chung Anh

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

02163.876.125

4

Phạm Đăng Khoa

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ

02163.876.124

5

Nguyễn Quang Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

02163.876.121

6

Giàng A Chang

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

0975.098.479

7

Nguyễn Văn Liễu

Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra

02163.876.126

       

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Giàng A Thào

Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

02163.876.123

2

Vũ Thị Hiền

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

02163.876.384

 

Ban Kinh tế

   

1

Nguyễn Quang Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

0913.372.683

2

Nguyễn Thị Phương

 Phó ban chuyên trách 

 
 

Ban Pháp chế

   

1

Vũ Thị Hiền

Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện kiêm nhiệm  Trưởng ban

02163.876.384

2

Hà Thị Anh Hào

Phó ban chuyên trách 

0858.758.868
 

Ban Dân tộc

   

1

Giàng A Chang

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

02163.876.009

2

Sùng Thị Sơ

Phó ban chuyên trách 

0964.582.075
       

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẠM TẤU

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

 Điện thoại

1

Vũ Lê Chung Anh

Phó Bí thư  - Chủ tịch UBND huyện

02163.876.161

0919.163.909

0968.71.66.88

2

Nguyễn Thành Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.876.162

3

Khang A Chua

Phó Chủ tịch UBND huyện

02163.876.163

 

       

KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

TRƯỞNG KHỐI

   
 

Giàng A Chang

Giàng A Chang, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện

0975.098.479

II

PHÓ KHỐI

   

1

Giàng A Tạng

Bí thư Huyện đoàn

0968.216.262

2

Lầu A Kỷ

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam

0941.285.569

3

Vũ Đăng Quỳnh

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

0823.343.790

4

Hảng Thị Dông

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện

0369.664.820

5

Đào Trương Chính

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện

0987.559.826

6

Lò Văn Quỳnh

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

0374.771.881

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Đăng Khoa

Thủ trưởng

02163.876.124

2

Nguyễn Văn Học

Phó thủ trưởng

02163.550.004

3

Hoàng Tuấn Anh

Phó thủ trưởng

 
4 Triệu Thị Duyên Phó thủ trưởng 0377.774.990
       

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Văn Liễu

Thủ trưởng

02163.876.126

2

Lê Xuân Thao

Phó thủ trưởng

02163.876.760

3

Phạm Duy Cường

Phó thủ trưởng

0849.750.000
 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN

 Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Điện thoại thường trực: 02163.876.165

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Quyền Đình Hiếu

Chánh Văn phòng

02163.876.009

0975.495.181

2

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

02163.876.758

3

Bùi Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng

0919.676.274

4

Lại Quyết Chiến

Phó Chánh Văn phòng

0915.236.008

 

CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

STT

Phòng Tư pháp

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

ĐT: 02163.876.182

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

1

Vũ Xuân Đặng

Trưởng phòng

 

   

2

Đào Viết Nghiêm

Phó phòng

0986.037.313

   
 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

1

Trần Văn Long

Trưởng phòng

0915.683.100

   

2

Thào Hoàng Long

Phó phòng

0868.660.191    

3

Nguyễn Trí Kiên

Phó phòng

0914.706.737    
 

Phòng Lao động – Thương binh & XH

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

1

Hoàng Anh Tuấn

Trưởng phòng

0988.222.535

   

2

Phan Trung Kiên

Phó phòng

0977.839.118

   
 

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

1

Phạm Mạnh Tưởng

Trưởng phòng

0829.121.974

   

2

Trần Thị Tuyết

Phó phòng

0838.683.787

   

3

Đỗ Văn Khanh

Phó phòng

0945.810.469    
 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

2

Nguyễn Văn Hòe

Trưởng phòng

0984.969.016

   
 

 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

1

 Lò Thị Thu Hương

Trưởng phòng

0987.114.215

   

2

 Giàng A Chú

Phó phòng 

 

   

3

 Sùng A Ư

Phó phòng 

0389.546.035    
 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

1

Hoàng Đức Nghinh

Trưởng ban

02163.876.369

   

2

Đào Tuấn Cảnh

Phó ban

     

3

Bùi Minh Đức

Phó ban

     
 

Phòng Y  tế

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   
 

  Giàng A Gia

Trưởng phòng

02163.876.572

   
 

Phòng Văn hóa - Thông tin

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

   
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

   

1

Dương Phương Thảo

Trưởng phòng

02163.876.034

 

2

Lại Trọng Nghĩa

Phó phòng

0975.349.213

 
 

Phòng Tài nguyên

Môi trường

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

ĐT: 02163.876.196

 
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 

1

Bùi Hồng Anh

Trưởng phòng

0983.396.325

 

2

Hoàng Đình Dần

Phó phòng

   
 

Phòng Dân tộc

Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

 
 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 

1

Giàng A Lử

Trưởng phòng

02163.876.757

 

2

Hảng A Thào

Phó phòng

0368128879  
 

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

 
 

  HỌ VÀ TÊN

  CHỨC VỤ

 ĐIỆN THOẠI

 

1

 Đỗ Chí Công

Giám đốc

0369.198.540

 

2

Vũ Hoàng Phương

Phó Giám đốc

0976.691.628

 

3

Nguyễn Phương Thùy

Phó Giám đốc

0915.513.071

 
 

Trung tâm Y tế huyện

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

 
 

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 

1

 Đinh Thị Minh Luyện

Giám đốc

0943.045.468

 

2

 Đinh Công Khu

Phó Giám đốc

0345.581.338

 

3

 Giàng A Dì

Phó Giám đốc

 0947.040.078

 
 

Chi nhánh Văn phòng

Đăng ký đất đai

 Khu 2, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

 
 

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 

1

  Nguyễn Ngọc Hà

Giám đốc

0977.989.364

 

2

  Giàng A Lử

Phó Giám đốc

0919.043.328

 
 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GD thường xuyên

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

ĐT: 02163.876.011

 
 

 HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 

1

Nguyễn Quỳnh Nga

Giám đốc

02163.876.596

 

2

Lưu Thị Quế

Phó Giám đốc

   

3

Khúc Thị Thu Hương

Phó Giám đốc

   
 

Ban Quản lý các

dịch vụ công cộng

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

 
 

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 
 

  Huỳnh Quang Nam

Trưởng ban

02163.876. 878 

 
 

Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Khu 1, thị trấn Trạm Tấu - huyện Trạm Tấu

 
 

HỌ VÀ TÊN

 CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

 

1

Nguyễn Văn Chiến

Giám đốc

02163.876.126

 

2

Nguyễn Minh Tâm

Phó Giám đốc

02163.876.126

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

STT

HỌ  VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

 

UBND xã Hát Lừu

Thôn Hát 1

 

02163.876.247

1

Lò Văn Tiếp

 

Chủ tịch

0972.389.620

2

Lò Văn Tụ

 

Phó chủ tịch

0363.793.320

 

UBND xã Bản Mù

Thôn Mông Đơ

   

1

Giàng A Trang

 

Chủ tịch

0337.203.238

2

Mùa A Dờ

 

Phó Chủ tịch

0352.689.531

3

Giàng A Thái

 

Phó Chủ tịch

0879.949.600

 

UBND xã Bản Công

Thôn Tà Xùa

 

02163.876.254

1

Giàng A Chư

 

Chủ tịch

0394.086.569

2

Hảng A Hành

 

Phó Chủ tịch

0946.994.151
 

UBND xã Xà Hồ

Thôn Tàng Ghênh

 

02163.876.210

1

Giàng A Sáy

 

Chủ tịch

0338.659.921

0834.681.688

2

Trớ A Sinh

 

Phó Chủ tịch

0363.867.539
 

UBND xã Trạm Tấu

Thôn Km 17

 

02163.503.293

1

Tráng A Hồ

 

Chủ tịch

0387.425.866 

2

Mùa A Lồng

 

Phó Chủ tịch

0389.821.686

 

UBND xã Pá Hu

Thôn Tà Tàu

 

02163.503.076

1

Mùa A Sùng

 

Chủ tịch

0963.014.937

 2

Hà Chánh Thảo

 

 Phó Chủ tịch

0976.569.861

 

UBND xã Pá Lau

Thôn Pá Lau

   

1

Giàng A Dê

 

Chủ tịch

0364.837.995

2

Thào A Giàng

 

Phó Chủ tịch

0917.350.500
 

UBND xã Túc Đán

Thôn Pa Te

 

0216.6291.022

1

Vàng A Giàng  

Chủ tịch

0382.878.916

2

Vảng Nỏ Dia

 

Phó Chủ tịch

0386.863.724

 

UBND xã Phình Hồ

Thôn Tà Chử

 

02163.503.455

1

Sùng A Rua

 

Chủ tịch

0978.514.124

2

Giàng A Du

 

Phó Chủ tịch

0373.301.170

 

UBND xã Làng Nhì

Thôn Nhì Trên

 

02162.214.245

1

Hờ A Khay

 

Chủ tịch

0396.509.202

2

Trang A Say

 

Phó Chủ tịch

 0967.612.206

 

UBND xã Tà Xi Láng

Thôn Xá Nhù

 

02163.249.064

1

Trang A Lồng

 

Chủ tịch

0355.573.235

2

Thào A Tông

 

Phó Chủ tịch

0982.934.496

 

  Thị trấn Trạm Tấu

Tổ dân phố số II

 

02163.876.222

1

Hoàng Thị Thu Bắc

 

Chủ tịch

0976.386.204

2

Hoàng Đình Hảo

 

Phó Chủ tịch

0943.561.776

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h