Học tập làm theo lời Bác

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

03/03/2017

Ngày 25/12/2016, Huyện ủy Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và học tập chuyên đề về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021

03/03/2017

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kế hoạch 03, ngày 25/7 về thực hiện Chỉ thị từ nay đến năm 2021.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h