Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Trạm Tấu tăng cường nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan hành chính nhà nước

24/04/2017 08:12:39 Xem cỡ chữ Google
Để triển khai, thực hiện đồng bộ các chỉ thị, quyết định, kế hoạch của trung ương, tỉnh, huyện về công tác cải cách hành chính Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị tại địa phương, UBND huyện Trạm Tấu yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Bộ phận “một cửa” của UBND thị trấn Trạm Tấu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh Báo Yên Bái

Tại các cơ quan, đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Trách nhiệm của người đứng đầu thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo các nội dung: Việc treo Quốc kỳ nơi trang trọng trước toà nhà chính; Việc niêm yết biển tên cơ quan; Việc ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Chỉ thị số: 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đến công chức, viên chức; Nội quy, quy chế cơ quan; Quy chế dân chủ cơ quan; Nội quy tiếp công dân; Sơ đồ làm việc của các phòng ban trong cơ quan; Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban chuyên môn thuộc cơ quan, đơn vị: Biển, tên, bảng hiệu của các phòng làm việc; Thực hiện bố trí phòng tiếp dân; Thực hiện việc không lập bàn thờ, thắp hương trong cơ quan; Đeo thẻ công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ; Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, viên chức tại nơi làm việc và nơi đi công tác.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên các mặt tại cơ quan, đơn vị mình và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Ban hành nội quy, quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; phân công cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính tại đơn vị; đối với ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, bố trí công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận theo đúng quy định; Niêm yết công khai, các thủ tục hành chính về trình tự, cách thức thực hiện; lệ phí; thành phần hồ sơ; thời hạn giải quyết; đối tượng, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. Đối với bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại cấp xã, cán bộ, công chức được phân công làm công tác cải cách hành chính thuộc các cơ quan, đơn vị mở sổ theo dõi, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả của thủ thục hành chính theo thẩm quyền giải quyết. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; công tác cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị được thực hiện bằng báo cáo hàng quý theo quy định; thời gian tổng hợp báo cáo quý trước ngày 05 của tháng cuối quý, riêng báo cáo năm trước ngày 20/10 hàng năm gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp cho toàn huyện.

UBND huyện Trạm Tấu giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung trên; tổng hợp báo cáo của UBND huyện theo đúng thời gian quy định; hàng tháng theo dõi, lập danh sách các cơ quan đơn vị chưa nghiêm túc triển khai thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ để ảnh hưởng đến kết quả chung của huyện báo cáo UBND huyện để đánh giá vào thi đua khen thưởng của đơn vị.

Đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp báo cáo cho toàn ngành gửi về Phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo theo quy định.

 

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h