Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Đảng bộ huyện Trạm Tấu: Xây dựng 5 chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

24/04/2017 08:21:23 Xem cỡ chữ Google
Để đảm bảo tính định kỳ xuyên suốt trong sinh hoạt chuyên đề Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề theo từng năm.

Năm 2016, học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đây là chủ đề có tính xuyên suốt toàn khoá.

Năm 2017, chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh  về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá", "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

Năm 2018, thực hiện chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác, của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ".

Năm 2019 , chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân". Năm 2020, là chuyên đề  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh".

Ngay trong năm 2017, các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan đơn vị đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác trong Đảng, trong hệ thống chính trị và xã hội, nhằm  tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động, cụ thể hóa và bổ sung vào kế hoạch toàn khoá của chi đảng bộ, cơ quan, đơn vị.

Thu Hằng, Đài TT-TH Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h