Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Trạm Tấu: Thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

14/04/2017 03:33:48 Xem cỡ chữ Google
Nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò gương mẫu đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. UBND huyện Trạm Tấu đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với cán bộ xã Bản Công. Ảnh Báo Yên Bái

Để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị; tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất, trình độ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hiệu quả các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong huyện, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Chỉ đạo kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời những gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội và mỗi cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn có trách nhiệm phối hợp cùng với các tổ chức Đảng triển khai hiệu quả thiết thực Chỉ thị số 27/CT-TTg với những hình thức, nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá”; xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg; tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg; xác định cụ thể nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện; trong đó mỗi năm lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đế tập trung giải quyết. Xác định nội dung đột phá và nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyên biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc; quy chế văn hóa công sở; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”; tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà nhân dân quan tâm; đấy mạnh cải cách hành chính; đối mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

Triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho học viên, học sinh trong cơ sở nhà trường, các bậc học phổ thông; lồng ghép việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua của ngành Giáo dục trong công tác đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h