Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Tạo phong trào sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

03/03/2017 03:21:40 Xem cỡ chữ Google
Đảng bộ huyện Trạm Tấu hiện có 32 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó có 12 đảng bộ xã, thị trấn); tổng số đảng viên của Đảng bộ huyện là 1.911 đảng viên, trong đó, đảng viên người dân tộc thiểu số 1.186 đồng chí.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu kiểm tra chất lượng giống ngô mới trồng ở xã Trạm Tấu. Ảnh Báo Yên Bái

Năm 2016, để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảng bộ huyện Trạm Tấu đã xây dựng và ban hành các văn bản để chỉ đạo như kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm 2016, kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2016; tổ chức thực hiện đồng bộ, nghiêm túc trong triển khai học tập, quán triệt và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo đúng kế hoạch hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, đảm bảo về tiến độ thời gian và nội dung thực hiện.

Về tổ chức học tập, quán triệt đối với cấp huyện, Huyện ủy đã mở hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đối với cấp cơ sở, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo 100% chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị toàn thể đảng viên học tập quán triệt, trong đó, phân công các đồng chí báo cáo viên Huyện ủy, thành viên Tổ công tác của Huyện ủy phụ trách cơ sở phối hợp với Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai chỉ thị, nghị quyết và triển khai tại các chi bộ trực thuộc; tỷ lệ cán bộ, đảng viên cùa huyện tham gia học tập đạt trên 99%.

Sau học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong huyện đã xây dựng kế hoạch cá nhân năm 2016 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã có 1836/1887 đảng viên (đạt 97,2%) và 782/794 cán bộ, công chức, viên chức chưa phải đảng viên (đạt 98,4%) xây dựng bản kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các bản kế hoạch cá nhân đều bám sát theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tập trung làm rõ những nội dung đăng ký phấn đấu, rèn luyện; đã cụ thể hóa gắn đạo đức nghề nghiệp, chức trách, nhiệm vụ được giao với đặc điểm tình hình cơ quan đơn vị để khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng bộ đưa vào trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên năm 2016.

Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chủ động đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị. Đã tiến hành kiểm tra 07 tổ chức cơ sở đảng trong triển khai, thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW. Qua kiểm tra cho thấy: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức tốt việc mở hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập Chỉ thị 05; hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân hằng năm. Hằng tháng đã đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ;nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác với công việc được nâng lên; tinh thần đóng góp tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn; thái độ phục vụ nhân dân, gần dân của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ huyện cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được phát huy.

Năm 2017, đảng bộ huyện xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn đó là:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 05, trong đó tập trung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện gắn với triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng Đảng như giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi dự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuyên đề về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ huyện xác định tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng bộ huyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên của huyện tập trung tuyên thường xuyên, liên tục; tăng thời lượng và chuyên mục về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định khâu đột phá và những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ.

Làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng nói chung, trong đó có việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa, nhân rộng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII./.

Hoàng Phương. Đài TT-TH Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h