Tin Hoạt động >> Chính trị

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Trạm Tấu: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

30/07/2019 10:26:59 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/7, Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Trạm Tấu đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội thi có đồng chí Nguyễn Văn Liễu, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền; đồng chí Vũ Thị Hiền, Ủy viên BTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BCH Đảng bộ cơ quan chính quyền; Bí thư, Phó bí thư các Chi đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên trong khối thuộc Đảng bộ.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai học tập, quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Đảng các cấp, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chương trình hành động số 144-CTr/TU, ngày 15/02/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 86-KH/HU, ngày 26/02/2019 của Huyện ủy Trạm Tấu; các kế hoạch, hướng dẫn tuyên tuyền thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình theo hướng dẫn của Đảng các cấp. Chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tổ chức Đảng và đảng viên trong thực hiện quy định Điều lệ Đảng và Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ hoàn thành phương án rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo đúng với quy định và hướng dẫn của trên. Tổ chức thành công Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2019; phối hợp tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi và Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ chủ đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và những mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019 của Cụm cấp cơ sở theo kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng thường xuyên được quan tâm, triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn và đảm bảo nghiêm quy định. Công tác Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ và các quy định, quy chế làm việc được thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Cùng với quán triệt, triển khai Kế hoạch số 80-KH/HU, ngày 27/12/2018 của Huyện ủy Trạm Tấu. Đảng ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 168-KH/ĐU, ngày 31/01/2019 về học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Kết quả sau học tập, 100% đảng viên đều nhận thức và tham gia viết bài thu hoạch đạt yêu cầu. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể, hội như Hội Cựu Chiến binh khối, Chi đoàn Cơ quan chính quyền, Dân quân tự vệ... đạt kế hoạch và yêu cầu đề ra, đóng góp chung vào nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Theo chức năng nhiệm vụ trên từng lĩnh vực cụ thể, các Chi bộ trong khối các cơ quan chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo đơn vị tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra như: Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XVII. Công tác tiếp công dân được duy trì, thực hiện nghiêm túc; hoạt động tiếp xúc cử tri được các đại biểu HĐND huyện thực hiện đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn triển khai, thực hiện toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh theo Kế hoạch số 86-KH/HU của Huyện ủy; các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019, cơ bản đảm bào theo tiến độ đề ra; trong đó, có 02 chỉ tiêu đạt và vượt KH; 08 chỉ tiêu đạt trên 50% KH; 11 chỉ tiêu đang thực hiện và tổ chức đánh giá vào cuối năm. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực 3.903,5 ha, đạt 100,6% KH tăng 66,9ha so với cùng kỳ năm 2018; tổng sản lượng lương thực ước đạt 14.048,36 tấn, đạt 63,4% KH, tăng 416,96 tấn so với cùng kỳ năm 2018. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc được quan tâm; tổng đàn gia súc chính 28.532 con, đạt 82,7% KH, tăng 420 con so với cùng kỳ năm 2018. Công tác tiêm phòng, chống dập dịch trên đàn gia súc thường xuyên quan tâm, trong dó có dịch tả lợn Châu Phi được thực hiện quyết liệt. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và thực hiện đúng tiến độ. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 87,1 tỷ đồng, đạt 30,03% KH, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2018. Thu ngân sách đạt 9,193 tỷ đồng, đạt 13,9 kế hoạch tỉnh, huyện; chi ngân sách huyện đạt 209, 273 tỷ đồng, đạt 68,7% dự toán giao. Năm học 2018 - 2019, 100% trẻ bậc mầm non hoàn thành chương trình; 93,5% học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học; 93% học sinh hoàn thành bậc THCS (đạt 100% KH); duy trì 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020 đạt kết quả tốt. T iếp tục duy trì 06 xã và xây dựng 01 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế theo kế hoạch; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7%0. Lĩnh vực văn hóa, thông tintuyên truyền chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; Tích cực tuyên truyền nhân dân thực hiện cam kết các nội dung tại thôn, bản, tổ dân phố về thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản; đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh, truyền hình ước đạt 91%. Giải quyết việc làm mới cho 324/590 lao động, đạt 54,9% KH; phấn đấu cuối năm 2019 giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt trên 8,5% KH huyện đề ra. Duy trì thực hiện tốt các chính sách dân tộc; thực hiện hiệu quả chính sách đầu tư, hỗ trợ của nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số: Chương trình 135…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một sô hạn chế như: Chất lượng triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng có nội dung, có thời điểm chưa được kịp thời; còn có chi bộ chưa thực hiện nghiêm việc duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo quy định; nội dung sinh hoạt chi bộ chưa phong phú, nên chưa thu hút được đảng viên tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi, nhất là trong sinh hoạt chuyên đề. Trong tham mưu, thực hiện Đề án hỗ trợ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn còn khó khăn; tuy đã chủ động tốt trong triển khai, chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn để xảy ra dịch bệnh tả lợn Châu Phi tại 30 thôn thuộc 9 xã; chỉ tiêu về giá trị sản xuất Công nghiệp - TTCN và thu ngân sách còn đạt thấp so với kế hoạch giao. Tỷ lệ đi học chuyên cần có thời điểm chưa cao; tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên còn cao...

Nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng các cấp; chương trình công tác của Đảng ủy, của Chi bộ làm cơ sở để triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh học tập, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2019: "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng. Tập trung triển khai, thực hiện chỉ thị, kế hoạch của Huyện ủy, của Đảng ủy về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và Kế hoạch số 98-KH/HU, ngày 12/7/2019 của Huyện ủy Trạm Tấu về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ cơ quan chính quyền đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018./.

Đồng chí Nguyễn Văn Liễu, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện - Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

 

Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan chính quyền trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018

 

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h