Tin Hoạt động >> Văn bản mới

Trạm Tấu: Triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích

25/07/2017 08:00:30 Xem cỡ chữ Google
Việc triển khai thực hiện việc cung ứng các dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích cho tổ chức, cá nhân phải được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, toàn diện.

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp, phòng Nội vụ, Trang Thông tin điện tử huyện, Bưu điện huyện phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích thông qua các chuyên đề, chuyên mục, tin bài. Rà soát, thống kê, lập danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình. Công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử trên Trang Thông tin điện tử huyện; niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích. Bưu điện huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết để sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích theo quy định. Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích của các cơ quan, đơn vị.

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND huyện giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp danh mục các thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích của các cơ qua trên địa bàn huyện; tham mưu chỉ đạo rà soát thực hiện các thủ tục hành chính, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục, đảm bảo mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Giao phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tài chính, Bưu điện huyện, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trên cơ sở kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo các nội dung đề ra.

Ngọc Tiếp. Trang TTĐT Trạm Tấu

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h