Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Đổi mới trong triển khai Chỉ thị 05 ở Trạm Tấu

23/04/2018 10:43:52 Xem cỡ chữ Google
Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến đối với tất cả 10 tập thể và cá nhân đã đăng ký thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tập trung rà soát và đề ra 245 việc cần làm ngay trong năm 2017.

Lực lượng vũ trang huyện Trạm Tấu tham gia huấn luyện.

Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị số 05), Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiêu biểu, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở được phát huy; đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào điều kiện của địa phương bằng nhiều biện pháp… Việc gắn học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 đã và đang được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ huyện.

Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Từ đó, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ chính trị của huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy trực tiếp chỉ đạo UBND huyện rà soát, bổ sung các quy chế, quy định đáp ứng yêu cầu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc viết thu hoạch, xây dựng kế hoạch cá nhân, cam kết… của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện theo phương châm "trên trước, dưới sau”, "trong trước, ngoài sau”, "học đi đôi với làm theo”.

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của cấp ủy, trong đó tập trung kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55 của Ban Bí thư khoá XI về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên cho phù hợp với Chỉ thị 05; Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì tham mưu rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về công tác cán bộ và trách nhiệm người đứng đầu theo yêu cầu, đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện; Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…

Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở, đứng đầu là đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05; hàng tháng, đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, thực hiện  sinh hoạt chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”; hướng dẫn, rà soát, bổ sung đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 của các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Phối hợp với các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện, kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 05.

Năm 2017, đã có 30/30 chi bộ, đảng bộ cơ sở,  Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị 05 (đạt 100%); 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn huyện chỉ đạo tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” với 1.908/ 1.943 cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, nghiên cứu. 

Huyện đã chỉ đạo, đôn đốc các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện và các cơ quan tuyên truyền trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05; xây dựng kế hoạch tuyên truyền, thực hiện 355 tin bài trên trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, 1.002 lượt tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của huyện; 1.356 buổi tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chi bộ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện đã thực hiện tuyên truyền 644 buổi cho 25.381 lượt người nghe…

Bên cạnh đó, việc thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Toàn huyện có 30 đảng bộ, chi bộ cơ sở đăng ký xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 50 tập thể và 33 cá nhân. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đảng bộ chi bộ cơ sở thực hiện bảo đảm theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch kiểm tra tiến độ thực hiện mô hình, điển hình tiên tiến đối với tất cả các tập thể và cá nhân đã đăng ký thực hiện. 

Qua kiểm tra, 9/10 mô hình tập thể (17/18 đơn vị) và 14 cá nhân cơ bản thực hiện tốt, chỉ có 1 mô hình điển hình trong sản xuất, kinh doanh không thực hiện được do ảnh hưởng của cơn bão số 10. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tập trung rà soát và đề ra 245 việc cần làm ngay trong năm 2017, trong đó việc làm thường xuyên 134 việc; đã khắc phục xong 87 việc, còn lại đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung rà soát và đề ra 159 việc cần làm ngay trong năm 2017; trong đó, 65 việc làm thường xuyên; đã khắc phục xong 50 việc; còn lại đang tiếp tục chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới...

Với quyết tâm "Đưa chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống”, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân huyện Trạm Tấu đang làm rất tốt nhiệm vụ chính trị của mình, từng bước góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội địa phương, giúp người dân có môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi, phục vụ cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở vùng cao.

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h